https://fundacjadobrezycie.pl/wp-content/uploads/2022/06/stypendium_naukowe_cover-min.jpg

PROGRAMY SPOŁECZNEStypendium Naukowe

To program stypendialny adresowany do najzdolniejszych i najbardziej aktywnych studentek prawa, pochodzących z niezamożnych rodzin, które ukończyły co najmniej 4 rok studiów prawniczych stacjonarnych na publicznych uczelniach, ze średnią co najmniej 4,7 na każdym roku.

Co roku wybieramy 1 studenta, który otrzyma stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie, wypłacanych w okresie wodowanych trzech miesięcy roku szkolnego od października do czerwca.

Dla kogo

Do ubiegania się o przyznanie Stypendium uprawnione są młode kobiety spełniające łącznie następujące kryteria:

  • studentek prawa, które ukończyły co najmniej 4 rok studiów prawniczych stacjonarnych, na publicznych uczelniach,
  • wykazują się dobrymi wynikami w nauce i uzyskały średnią ocen co najmniej 4,7 na każdym roku oraz wykazują się aktywnością pozauczelnianą i odbywają praktyki zawodowe,
  • pochodzą z niezamożnych rodzin, w których miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza 1500 zł w ciągu ostatnich dwóch lat podatkowych;

Aby zostać stypendystką oprócz dobrych wyników w nauce należy wykazać się również aktywnością społeczną, przedsiębiorczością czy zaangażowaniem w wolontariat.

Fundacja duży nacisk kładzie na monitorowanie postępów stypendystów w nauce oraz rozwój prawniczej osobowości. Fundacja wspiera stypendystki w rozwoju planów zawodowych i zdobywanie pierwszych doświadczeń na rynku pracy.

https://fundacjadobrezycie.pl/wp-content/uploads/2022/06/stypendia_new-min.jpeg
https://fundacjadobrezycie.pl/wp-content/uploads/2020/03/inner_01_02.png

REKRUTACJAFormularz zgłoszeniowy


    FUNDACJA

    Fundacja stawia sobie za cel holistyczne zaopiekowanie osobami zgłaszającymi się o pomoc prawną do Kancelarii, które są w trudnej sytuacji prawnej, obezwładnieni przez życie, sytuację biznesową, czy partnera.

    © Fundacja Rybicka Sieńko Adwokaci